Κοινωνική & Περιβαλλοντική Πολιτική

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Διοίκηση των ξενοδοχείων Apollonia Beach Resort & Spa, Santa Marina Beach & Sitia Beach City Resort & Spa, γνωρίζοντας τη σημασία της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, δηλαδή τη διαρκής δέσμευση της για ηθική συμπεριφορά και τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής του εργατικού της δυναμικού καθώς επίσης και των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα  δεσμεύεται:

 • Να προασπίζει την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής εργασίας, παιδικής εργασίας, διακρίσεων σε σχέση με τις προσλήψεις και την απασχόληση ,την ελευθερία του συνδικαλίζεται και την αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις.
 • Να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθοράς, εκβιασμού και δωροδοκίας.
 • Να υποστηρίζει, να αναλαμβάνει  και να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες προς την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να στηρίζει και να σέβεται την προστασία των διεθνών διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίζει ότι δεν συνεργεί σε καταπατήσεις αυτών.
 • Να στηρίζει και να σέβεται την προστασία των διεθνών διακηρυγμένων δικαιωμάτων του παιδιού, μέσω της ενημέρωσης των υπαλλήλων για τα δικαιώματα του παιδιού και την αντιμετώπιση τυχών ύποπτων περιστατικών, της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές σε περίπτωση ύποπτης δραστηριότητας και την εξασφάλιση ασφαλών ως προς τα παιδιά προϊόντων και υπηρεσιών, την προστασία αυτών σε όλες τις εγκαταστάσεις και την υποστήριξή τους ως προς τα μέσα ασφαλείας.

Με βάση τις δεσμεύσεις αυτές, η επιχείρηση στοχεύει:

 • Να ικανοποιήσουμε πλήρως τους  πελάτες  μας.
 • Να δημιουργήσουμε την καλύτερη ομάδα εργασίας
 • Να είμαστε μια υπεύθυνη εταιρεία.
 • Να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των μετόχων μας
 • Να συμβάλουμε μαζί (διοίκηση και προσωπικό) στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά δρώμενα της κοινωνίας μας.

E. MANOΥΣΟΣ
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Cyan group of hotels

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου Apollonia Beach, γνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, γενικά, αλλά και ειδικά για την ανάπτυξη του τουρισμού, εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του ξενοδοχείου, αλλά, κυρίως, τη διαμονή και τις υπηρεσίες εστίασης.
Η διεύθυνση του ξενοδοχείου, ως εκ τούτου, δεσμεύεται:

 • Να τηρεί πιστά τους κανόνες που σχετίζονται με περιβαλλοντικές δραστηριότητες
 • Να εκτιμάει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον με στόχο τη μείωση ή ακόμη και την εξάλειψη αυτών
 • Να επιδιώκει, ενεργά, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης
 • Να θέτει στόχους, με σκοπό την συνεχή βελτίωση.

Με τις ανωτέρω δεσμεύσεις, το ξενοδοχείο έχει ως στόχο τα εξής:

 • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης νερού, τη σωστή διαχείριση και μείωση των αποβλήτων και λυμάτων
 • Διατήρηση της ποιότητας του αέρα
 • Προστασία της παραλίας και της ποιότητας του θαλασσινού νερού
 • Συνεργασία με τις τοπικές αρχές για τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς της περιοχής
 • Συνεργασία με όλες τις τοπικές αρχές και ενημέρωσή τους για τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες του ξενοδοχείου
 • Εκπαίδευση και ενθάρρυνση για συμμετοχή των υπαλλήλων του ξενοδοχείου στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Να κρατάει τους επισκέπτες ενήμερους σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες του ξενοδοχείου, με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους.

Οι ανωτέρω στόχοι της πολιτικής μας υλοποιούνται μέσα από την ανάπτυξη σαφών και μετρήσιμων στόχων, ελέγχοντας τακτικά τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, με ελέγχους της επάρκειας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την τακτική επανεξέταση των στόχων που έχουν τεθεί με σκοπό την βελτίωση τους.

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες μας, αυτές περιλαμβάνουν: